උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව රචනා ප්‍රශ්න ප්‍රශ්න එකතුව  

A/L Biology Essay and Structured Questions Collection

ඔබට අවශ්‍ය පාඩම තෝරාගෙන ප්‍රශ්න ලබා ගන්න 

ජීව විද්‍යාව රචනා සහ ව්යූහගත රචනා ප්‍රශ්න එකතුව 


Attention: 

 2024 සිට පැවැත්වෙන උසස් පෙළ  ජීව විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍රය සැකසෙන්නෙ 2020 වසරේ නිකුත් කළ සම්පත් පොත් ඇසුරිනි. අන්තරජාලයේ  ඇති බොහොමයක් සම්පත් පොත් 2019 සම්පාදිත ඒවා වේ. මේම 2020 සම්පාදිත සම්පත් පොත් ලබා ගැනීමට Telegram Channel සමග එකතුවන්න.

A/L Biology Essay and Structured Essay Questions Collection