ස්වයං ප්‍රතිවලිත වීම - ස්වයං ද්වීකරණය සිදු වන ඉන්ද්‍රයිකා

මයිටොකොන්ඩ්‍රියම

හරිතලවය

ස්වයං ප්‍රතිවලිත වීම හෙවත් ස්වයං ද්වීකරණය වන ඉන්ද්‍රයිකා ලෙස,


  1. හරිතලවය

  2. න්‍යෂ්ටිය

  3. මයිටොකොන්ඩ්‍රියම

  4. කේන්ද්‍ර දේහ


හදුන්වා දිය හැක.