ජීව විද්‍යාව සම්පත් පොත් 

Telegram Channel Join now !


ජීව විද්‍යාව රචනා සහ ව්යූහගත රචනා ප්‍රශ්න එකතුව 


Attention: 

 2024 සිට පැවැත්වෙන උසස් පෙළ  ජීව විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍රය සැකසෙන්නෙ 2020 වසරේ නිකුත් කළ සම්පත් පොත් ඇසුරිනි. අන්තරජාලයේ  ඇති බොහොමයක් සම්පත් පොත් 2019 සම්පාදිත ඒවා වේ. මේම 2020 සම්පාදිත සම්පත් පොත් ලබා ගැනීමට Telegram Channel සමග එකතුවන්න.